مطالب حسابداری و اخبار

تمدید مدت اعتبار  بخشنامه  بخشودگی جرایم

تمدید مدت اعتبار بخشنامه بخشودگی جرایم

 بخشنامه2009841 (بخشنامه بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت):باتوجه به اینکه سال 1398 مزین شده به نام سال رونق تولید، لذا این سازمان در راستای حمایت از تولید و کالای ایران...