اوراق مالیاتی چیست؟

اوراق مالیاتی چیست؟

اوراق مالیاتی چیست؟

اوراق مالیاتی برگه هایی هستند که سازمان امور مالیاتی برابر شرایط قانونی و در جهت اجرای قوانین مالیاتی کشور صادر و به مودی مالیاتی (مالیات دهنده) ابلاغ می نماید.

این اوراق می توانند شامل میزان مالیات، اعلام قطعیت مالیات، دوره و نوع مالیات مودی، تکالیف قانونی مودی، اجرائیه، حقوق او و تعهدات مالیات دهنده باشند. (مانند برگ تشخیص مالیات رای هیات های حل اختلاف مالیاتی

ابلاغ اوراق مالیاتی

به تسلیم برگه ها و اوراق مالیاتی به مالیات دهندگان، ابلاغاوراق مالیاتی گفته می شود. این ابلاغ ممکن است بطور واقعی (ابلاغ واقعی) یا بطور قانونی (ابلاغ قانونی) صورت گیرد.

ابلاغ برگه های مالیات، بایستی در وهله نخست برابر مقررات خاص مالیاتی انجام شود و در مواردی که مقررات خاص مالیاتی درمورد نحوه ابلاغ این برگه‌ها، سکوت کرده باشند یا در مواردی که قانون، تصریح  کرده  باشد ابلاغ اوراق مالیاتی برابر مقررات ابلاغ در قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود..

انواع ابلاغ اوراق مالیاتی

این کار توسط سازمان امور مالیاتی به ۳ روش میتواند صورت بگیرد:

ابلاغ بوسیله مامور ابلاغ

 توسط مامور ابلاغ و ارائه  اوراق مالیاتی ابلاغ

بنا بر ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم، به طور کلی این اوراق باید به شخص مودی مالیاتی ابلاغ شود.

البته در صورتی که مودی مالیاتی یک شخص حقوقی (شرکت یا موسسه) است، ارائه برگ های مالیات باید به مدیر شخص حقوقی یا یکی از افرادی که صاحب امضای مجاز هستند صورت بگیرد.

ابلاغ بوسیله مامور پست

ابلاغ و ارائه اوراق مالیاتی توسط مامور پست.

تبصره ۲ ماده ۲۹۳ قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از پست سفارشی استفاده کند.

 

این اوراق شامل موارد زیر می باشند:

 

میزان مالیات

اعلام قطعیت مالیات

دوره و نوع مالیات مودی

تکالیف قانونی مودی

اجرائیه

حقوق مودی

تعهدات مالیات دهنده

 

ابلاغ برگه های مالیاتی، بایستی در مرحله اول برابر با مقررات خاص مالیاتی انجام گردد

ودر مواردی که مقررات خاص مالیاتی در مورد نحوه ابلاغ این برگه ها ، سکوت کرده باشند یا در مواردی که قانون، تصریح کرده باشد ابلاغ اوراق مالیاتی برابر مقررات ابلاغ خواهد بود در قانون آئین دادرسی مدنی .

نظر شما

نظرات (0) نظر

اولین نظر را شما ثبت کنید!